Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Teisės aktai

Teisės aktai, tiesiogiai susiję su Strategijos įgyvendinimu 

 1. Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės
 2. Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklės
 3. Rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika
 4. Dėl smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašo
 5. Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika
 6. Ūkio subjektų ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės
 7. Projekto vykdytojo (pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones) prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisyklės
 8. Nekilnojamojo kultūros paveldo registras
 9. Socialinio verslo gairės
 10. Partnerystės principo taikymo, įgyvendinant 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą, gairės
 11. Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės
 12. Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklės
 13. Dėl Paramos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikų patvirtinimo
 14. Keiskime mūsų pasaulį: darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų (JT generalinė asamblėjos rezoliucija)

Kiti svarbūs teisės aktai

  1. ES reglamentas dėl naujo laikotarpio KPP rengimo
  2. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa 
  3. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos administravimo taisyklės
  4. Viešųjų pirkimų įstatymas
  5. Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas
  6. Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas
  7. Savanoriškos veiklos įstatymas
  8. Viešųjų įstaigų įstatymas
  9. Asociacijų įstatymas
  10. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas
  11. Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymas
  12. Tautinio paveldo produktų įstatymas
  13. Dėl socialinio verslo koncepcijos patvirtinimo
  14. Investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodika
  15. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai
  16. Dėl ūkininko ūkio ir gyventojų veiklos buhalterinės apskaitos rekomendacijų
  17. Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklės

     Skaidrės: Pasikeitimai nuo 2019 m.

 15. Statybos techniniai regalmentai: 

    Str 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“    
    Str 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
    Str 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 
    Str 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

16. Lietuvos higienos norma HN 15:2005 „Maisto higiena“

17. Licencijuojamos veiklos

18. Saugomi paveldo objektai Rokiškio rajone 

19. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Verslo aplinkos analizės

Netiesioginės išlaidos

Žemės ūkio ministro įsakymas dėl administravimo taisyklių pakeitimo
Daugiau apie netiesiogines išlaidas skaidrėse

Fizinių asmenų ekonominė veikla (VMI palyginimas)

Apie panaudos pagrindais turto valdymo galimybes bendruomenėms, vystant socialinį verslą

Dėl galimybių bendruomeninėms organizacijoms vystyti socialinį verslą ir valstybės ir savivaldybių turto perdavimo panaudos pagrindais

Nekilnojamojo turto vertė

Aktuali nekilnojamojo turto mokestinė vertė

Nekilnojamojo turto vidutinės rinkos vertės paieška pagal unikalų numerį

Teismo apriboti fiziniai asmenys 

Registrų centro viešinama informacija apie asmenis, kuriems teismo sprendimu yra apribota teisė užimti vadovaujančias pareigas įmonėse ar organizacijose.

Perkančiosioms/ neperkančiosioms organizacijoms

Dėl perkančiosios organizacijos statuso VPT išaiškinimas, kada viešoji įstaiga, nevyriausybinė organizacija, asociacija ar kt. viešasis ar privatusis juridinis asmuo tampa perkančiąja organizacija

Paprastenis išsiregistravimas iš perkančiųjų organizacijų statuso.
Viešųjų pirkimų tarnyba patvirtino naują tvarką, kuri leidžia organizacijoms (VšĮ, NVO, bendruomenėms, bendrijoms, asociacijoms ir kt.), jų nuomone, neatitinkančioms perkančiosios organizacijos statuso, supaprastinta tvarka išsiregistruoti iš CVP IS neteikiant Tarnybai papildomų įrodymų ir paaiškinimų dėl neatitikimo perkančiosios organizacijos statusui, kaip tą numatė iki šiol galiojanti tvarka. Todėl norėdami išsiregistruoti iš CVP IS sistemos turite pateikti užpildytą formą. Formą rasite čia.
Pasikeitus naujai perkančiųjų organizacijų išregistravimo iš CVP IS tvarkai, visišką tokio veiksmo ir jo pasekmių atsakomybę prisiima pati organizacija. Tai reiškia, kad organizacijai netinkamai įvertinus savo atitikimą perkančiosios organizacijos statusui ir išsiregistravus iš CVP IS, ji liks atsakinga už pirkimų vykdymą/nevykdymą, jei vėliau paaiškėtų, kad tokį sprendimą ji priėmė nepagrįstai. Užpildytą formą siųsti info@vpt.lt 

Statybos darbų pirkimų gairės. Parengtos NMA, kaip pagalba projektų vykdytojams (spausti čia).

Rokiškio rajono savivaldybės kaimo rėmimo programa

Rokiškio rajono savivaldybės verslo rėmimo programa

Elektroninis parašas

(mokomoji medžiaga čia)

 

Įkainiai kainų lyginimui:

 Socialinių paslaugų katalogas  

 Darnaus vystymosi tikslai

 Dėl lobistinės veiklos

 

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai