Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Teisės aktai

 Teisės aktai, tiesiogiai susiję su Strategijos įgyvendinimu

 

 1. Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės
 2. Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklės
 3. Rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika
 4. Dėl smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašo
 5. Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika
 6. Ūkio subjektų ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės
 7. Projekto vykdytojo (pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones) prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisyklės
 8. Nekilnojamojo kultūros paveldo registras
 9. Socialinio verslo gairės
 10. Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės
 11. Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklės

Kiti svarbūs teisės aktai

 1. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa 
 2. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos administravimo taisyklės
 3. Viešųjų pirkimų įstatymas
 4. Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas
 5. Asociacijų įstatymas
 6. Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymas
 7. Tautinio paveldo produktų įstatymas
 8. Dėl socialinio verslo koncepcijos patvirtinimo
 9. Investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodika
 10. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai
 11. Dėl ūkininko ūkio ir gyventojų veiklos buhalterinės apskaitos rekomendacijų
 12. Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklės

  Komentarai: Pelno nesiekiančių subjektų apskaitos taisyklės

 13. Statybos techniniai regalmentai: 

      Str 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“    
      Str 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
      Str 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 
      Str 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
 14. Lietuvos higienos norma HN 15:2005 „Maisto higiena“

 15. Licencijuojamos veiklos

 16. Saugomi paveldo objektai Rokiškio rajone 

Verslo aplinkos analizės

 

Netiesioginės išlaidos
Žemės ūkio ministro įsakymas dėl administravimo taisyklių pakeitimo
Daugiau apie netiesiogines išlaidas skaidrėse

Dėl perkančiosios organizacijos statuso VPT išaiškinimas, kada viešoji įstaiga, nevyriausybinė organizacija, asociacija ar kt. viešasis ar privatusis juridinis asmuo tampa perkančiąja organizacija

Fizinių asmenų ekonominė veikla (VMI palyginimas)

Apie panaudos pagrindais turto valdymo galimybes bendruomenėms, vystant socialinį verslą Dėl galimybių bendruomeninėms organizacijoms vystyti socialinį verslą ir valstybės ir savivaldybių turto perdavimo panaudos pagrindais

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai