Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


VYKSTA. VI kvietimas teikti vietos projektus pagal VVG strategijos priemones: "Ūkio ir verslo plėtra", "Kultūros ir gamtos paveldas" bei "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas". Projektai renkami nuo rugsėjo 1 iki spalio 6 d. KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Teisės aktai

Teisės aktai, tiesiogiai susiję su Strategijos įgyvendinimu

 

 1. Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės
 2. Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklės
 3. Rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika
 4. Dėl smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašo
 5. Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika
 6. Ūkio subjektų ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės
 7. Projekto vykdytojo (pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones) prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisyklės
 8. Nekilnojamojo kultūros paveldo registras
 9. Socialinio verslo gairės
 10. Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės
 11. Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklės

Kiti svarbūs teisės aktai

  1. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa 
  2. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos administravimo taisyklės
  3. Viešųjų pirkimų įstatymas
  4. Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas
  5. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas
  6. Asociacijų įstatymas
  7. Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymas
  8. Tautinio paveldo produktų įstatymas
  9. Dėl socialinio verslo koncepcijos patvirtinimo
  10. Investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodika
  11. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai
  12. Dėl ūkininko ūkio ir gyventojų veiklos buhalterinės apskaitos rekomendacijų
  13. Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklės

     Skaidrės: Pasikeitimai nuo 2019 m.

 13. Statybos techniniai regalmentai: 

    Str 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“    
    Str 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
    Str 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 
    Str 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

14. Lietuvos higienos norma HN 15:2005 „Maisto higiena“

15. Licencijuojamos veiklos

16. Saugomi paveldo objektai Rokiškio rajone 

17. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Verslo aplinkos analizės

 

Netiesioginės išlaidos
Žemės ūkio ministro įsakymas dėl administravimo taisyklių pakeitimo
Daugiau apie netiesiogines išlaidas skaidrėse

Fizinių asmenų ekonominė veikla (VMI palyginimas)

Apie panaudos pagrindais turto valdymo galimybes bendruomenėms, vystant socialinį verslą Dėl galimybių bendruomeninėms organizacijoms vystyti socialinį verslą ir valstybės ir savivaldybių turto perdavimo panaudos pagrindais

Aktuali nekilnojamojo turto mokestinė vertė

Nekilnojamojo turto vidutinės rinkos vertės paieška pagal unikalų numerį

Teismo apriboti fiziniai asmenys Registrų centro viešinama informacija apie asmenis, kuriems teismo sprendimu yra apribota teisė užimti vadovaujančias pareigas įmonėse ar organizacijose.

Perkančiosioms/ neperkančiosioms organizacijoms

Dėl perkančiosios organizacijos statuso VPT išaiškinimas, kada viešoji įstaiga, nevyriausybinė organizacija, asociacija ar kt. viešasis ar privatusis juridinis asmuo tampa perkančiąja organizacija

Paprastenis išsiregistravimas iš perkančiųjų organizacijų statuso.
Viešųjų pirkimų tarnyba patvirtino naują tvarką, kuri leidžia organizacijoms (VšĮ, NVO, bendruomenėms, bendrijoms, asociacijoms ir kt.), jų nuomone, neatitinkančioms perkančiosios organizacijos statuso, supaprastinta tvarka išsiregistruoti iš CVP IS neteikiant Tarnybai papildomų įrodymų ir paaiškinimų dėl neatitikimo perkančiosios organizacijos statusui, kaip tą numatė iki šiol galiojanti tvarka. Todėl norėdami išsiregistruoti iš CVP IS sistemos turite pateikti užpildytą formą. Formą rasite čia.
Pasikeitus naujai perkančiųjų organizacijų išregistravimo iš CVP IS tvarkai, visišką tokio veiksmo ir jo pasekmių atsakomybę prisiima pati organizacija. Tai reiškia, kad organizacijai netinkamai įvertinus savo atitikimą perkančiosios organizacijos statusui ir išsiregistravus iš CVP IS, ji liks atsakinga už pirkimų vykdymą/nevykdymą, jei vėliau paaiškėtų, kad tokį sprendimą ji priėmė nepagrįstai. Užpildytą formą siųsti info@vpt.lt 

Rokiškio rajono savivaldybės kaimo rėmimo programa

Rokiškio rajono savivaldybės verslo rėmimo programa

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai