Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

Apie darbo vietą

Kaip apskaičiuoti savanoriškos veiklos 1 darbo vietos valandų skaičių per metus?

Metinį vidutinį darbo dienų skaičių dauginti iš 8 val. 2019 metais metinis vidutinis darbo dienų skaičius, pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą, esant penkių darbo dienų savaitei, yra 251 darbo diena (251*8=2008 valandos).

Kaip apskaičiuoti paramą sąlyginei naujai darbo vietai sukurti?

Maksimali galima projekto paramos suma yra lygi vienai darbo vietai (visam etatui), pagrįsta 8 valandų darbo diena, 40 valandų darbo savaite, dirbant ištisus metus. (Pvz. VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama verslui plėtoti“ maksimali galimos projektui paramos suma – 46500,00 Eur. Siekdamas maksimalios paramos sumos pareiškėjas turi įsipareigoti sukurti vieną pilną naują darbo vietą (ši darbo vieta gali susidaryti iš kelių nepilnų etatų, bet bendra šių etatų suma turi būti nemažesnė, kaip vienas pilnas etatas). Jei pareiškėjas planuoja paprašyti 23250 Eur, jis turi įsipareigoti sukurti ne mažiau kaip 0,5  naujos darbo vietos. Taip atitinkamai proporcingai galima apsiskaičiuoti visus sąlyginės darbo vietos dydžius, kurie yra privalomi siekiant reikalingos paramos.

Ar pats ūkininkas, vykdantis žemės ūkio veiklą, besikreipiantis paramos pagal ne žemės ūkio verslo plėtros priemonę, laikomas 1 darbo vieta, sukurta iki paraiškos pateikimo?

(NMA atsakymas. 2019-05-07 susitikimas su VVG)
Taip, esant plėtrai laikoma, jog darbo vieta jau yra sukurta. 

Įmonė įdarbina sezoninius darbininkus. Paraiškos pateikimo dieną bendras etatų skaičius būtų 1,75 etato. Pareiškėjas įsipareigoja įkurti 1 darbo vietą. Su paskutiniu mokėjimo prašymu pareiškėjas jau turės 2,75 etato ir išlaikys kontrolės laikotarpiu. Klausimas – ar kaip nors bus kontroliuojamas etatų skaičius nuo paraiškos vertinimo pradžios iki paskutinio mokėjimo prašymo, kai sezoniniu laikotarpiu gali būti, kad įmonė neturės nei vieno darbuotojo, o kitu laikotarpiu galės turėti pvz. 5.

(NMA atsakymas. 2019-05-07 susitikimas su VVG)
Kontroliavimas prasideda tik kai pateikimas galutinis MP ir visą kontrolės laikotarpį.

Kaip kurti ir išlaikyti darbo vietas pandemijos atveju? (2021-02)

Verslo priemonės pareiškėjas į priverstines prastovas nori išleisti per projektą įdarbintą žmogų. Teiraujasi, ar galima ir ar reikia iš anksto derinti su VVG.
Virginija Liukpetrytė: išleisti galima, iš anksto derinti nereikia, prie metinės ataskaitos reikės pateikti išsamią informaciją.

AT 3D-544:
23.1.7.4. nauja darbo vieta turi būti sukurta po vietos projekto paraiškos pateikimo iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos, t. y. ne vėliau kaip paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo dieną turi būti pateikti naujos darbo vietos sukūrimo fakto įrodymai;

Taigi, paraiškoje nusimatytos sukurti darbo vietos iki galutinio MP pateikimo dienos privalo būti sukurtos, kitaip negali teikti MP. Šiuo COVID 19 metu, jis gali išleisti į prastovą darbuotojus, bet darbo vietos privalo būti sukurtos.
Jei teikiant mokėjimo prašymą darbo vietos nesukurtos, leisti paramos gavėjams nusikelti MP terminus ir teikti MP tik tada, kai darbo vietos bus sukurtos.
Kitu atveju, NMA tokiems projektams taikys paramos susigrąžinimą.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai