Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

Karjera

Šiuo metu darbuotojų neieškome

Pareigybių aprašymai

VPS administravimo vadovas Vykdo stebėseną dėl VVG veiklos organizavimo ir Strategijos vykdymo procesų atitikimo VPS teisės aktams ir teikia pirmininkui, valdybai apie tai informaciją.
Rengia Strategijos ataskaitas NMA ir teikia pirmininkui ir valdybai.
Teikia pirmininkui informaciją ir pasiūlymus dėl tinkamo biuro darbo organizavimo, problemų prevencijos ir sprendimų.
Organizuoja kvietimų dokumentų parengimą, teikimą valdybai ir tinkamą paskelbimą.
Organizuoja kvietimo projektų surinkimą, tinkamą jų vertinimą ir pateikimą projektų atrankos posėdžiui.
Organizuoja Strategijos dokumentų (įskaitant ir vietos projektų) tinkamą tvarkymą ir apskaitą.
Rengia informaciją pirmininkui, valdybai Strategijos klausimais, susijusiais su vietų projektų finansavimu, rodikliais, problemomis.
Rengia informaciją, apibendrina situacijas pagal LR teisės aktus dėl vietos projektų vykdytojams iškylančių problemų; kartu su pirmininku tarpininkauja jas sprendžiant su kitomis institucijomis.
Atsako už Strategijos ir vietos projektų pažeidimų prevencijos organizavimą: klaidų taisymą, tinkamą pirmininko, valdybos ir institucijų informavimą apie įtartus ar nustatytus pažeidimus.
Organizuoja projektų potencialiems pareiškėjams ir vykdytojams konsultacijas, mokymus dėl Strategijos projektų.
Organizuoja darbo grupių posėdžius, iškilus poreikiui analizuoti jų kuruojamą sritį ir ieškoti problemų sprendimo būdų.
Du kartus per metus atsiskaito valdybai.
Reikalavimai:
turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę nei 3 m. darbo patirtį projektų valdymo srityje; arba turėti ne mažesnę negu 5 m. darbo patirtį VPS administravimo ir įgyvendinimo srityje.
VPS finansininkas Kuruoja Strategijos finansavimo klausimus.
Vykdo Strategijos lėšų finansinę apskaitą, atsakingas už jos atitikimą teisės aktams.
Kontroliuoja ir vykdo viešuosius pirkimus.
Rengia informaciją pirmininkui, valdybai Strategijos klausimais, susijusiais su Strategijos ir vietos projektų finansavimu.
Atsako už Strategijos pažeidimų prevencijos organizavimą finansų ir viešųjų pirkimų srityse: klaidų taisymą, tinkamą pirmininko, valdybos ir institucijų informavimą apie nustatytas klaidas, pažeidimus.
Kartu su Turto, finansų, narių mokesčių ir aktyvumo kontrolės grupe analizuoja Strategijos įgyvendinimo finansinę situaciją, problemas ir teikia siūlymus Priežiūros (Strategijos) darbo grupei dėl Strategijos įgyvendinimo organizavimo.
Du kartus per metus atsiskaito valdybai.
Reikalavimai:
turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę nei 2 m. darbo patirtį buhalterinės apskaitos tvarkymo ir (arba) finansų valdymo srityje (šis reikalavimas netaikomas, jeigu VPS finansų valdymui pasitelkiama buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė).

VPS projektų administratorius

Administruoja jam priskirtus vietos projektus: vykdo projektų vertinimą, dokumentų rengimą projektų atrankos posėdžiui, rengia ir kontroliuoja sutartis, kontroliuoja projektų eigą, jų finansinę situaciją, vertina ataskaitas; yra atsakingas už priskirtų vietos projektų rodiklių priežiūrą.
Rengia kvietimui dokumentus pagal priskirtų projektų rūšį.
Kontroliuoja projektų pagal jam priskirtų projektų rūšį atitikimą teisės aktams, teikia siūlymus pirmininkui ir VPS administravimo vadovui dėl pažeidimų prevencijos.
Nedelsdamas teikia pirmininkui ir VPS administravimo vadovui informaciją apie nustatytus ar įtariamus neatitikimus, klaidas ir pažeidimus.
Bendradarbiauja su darbo grupėmis, iškilus poreikiui analizuoti jų kuruojamą sritį ir ieškoti problemų sprendimo būdų.
Du kartus per metus atsiskaito valdybai.
Reikalavimai:
turėti aukštąjį išsilavinimą arba ne mažesnę negu 2 m. darbo ir (arba) savanoriško darbo patirtį projektų valdymo arba VPS administravimo ir įgyvendinimo srityje.
VPS viešųjų ryšių specialistas Užtikrina tinkamą informacijos apie įgyvendinamą Strategiją sklaidą.
Rengia ir administruoja informaciją www.rokiskiovvg.lt; informacinius pranešimus viešosios informacijos rengėjams.
Vykdo projektų potencialiems pareiškėjams ir vykdytojams konsultacijas, mokymus dėl Strategijos projektų.
Kartu su VVG organizacinės priežiūros ir informacijos sklaidos grupe analizuoja Strategijos viešinimo situaciją, analizuoja problemas ir teikia siūlymus Priežiūros (Strategijos) darbo grupei dėl Strategijos viešinimo priemonių bei organizavimo.
Vykdo viešuosius pirkimus.
Du kartus per metus atsiskaito valdybai.

Rekalavimai:
turėti aukštąjį išsilavinimą, taip pat turėti žinių LEADER metodo įgyvendinimo ir kitose kaimo plėtros politikos srityse; arba turėti ne mažesnę negu 1 m. darbo patirtį VPS administravimo ir įgyvendinimo srityje.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai