Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

Rezervinė projektų eilė

Apie rezervinę projektų eilę iš "Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių":

"96.1. neužtenka kvietimo biudžeto lėšų vienam ar daugiau vietos projektų, VPS vykdytojos sprendimu gali būti sudaromas rezervinis vietos projektų sąrašas visiems privalomą mažiausią balų skaičių surinkusiems vietos projektams, kurio galiojimo laikas ne ilgesnis nei iki 2024 m. gruodžio 29 d. Jeigu VPS vykdytoja nusprendžia sudaryti rezervinį vietos projektų sąrašą, jis per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos paskelbiamas VPS vykdytojos interneto tinklalapyje. Rezerviniame vietos projektų sąraše nurodomas vietos projekto paraiškos registracijos numeris, skirtas atrankos balų skaičius, rezervinio vietos projektų sąrašo galiojimo laikas. VPS vykdytoja informuoja vietos projekto pareiškėją apie vietos projekto paraiškos įtraukimą į rezervinį vietos projektų sąrašą. Vietos projekto pareiškėjas, norėdamas dalyvauti kitose KPP priemonėse arba dėl kitų priežasčių nenorėdamas būti rezerviniame vietos projektų sąraše, apie tai raštu informuoja VPS vykdytoją, kuri atnaujina rezervinį vietos projektų sąrašą. Jei vietos projekto pareiškėjas pateikia kitą vietos projekto paraišką arba paraišką pagal kitą KPP priemonę ir neinformuoja VPS vykdytojos, VPS vykdytoja nustačiusi, kad buvo pateikta kita vietos projekto paraiška arba paraiška pagal kitą KPP priemonę, pati išbraukia vietos projekto pareiškėją iš rezervinio projektų sąrašo. Per rezervinio sąrašo galiojimo laikotarpį VPS vykdytoja gali priimti sprendimus dėl šiame sąraše esančių projektų finansavimo, jeigu yra skiriamos papildomos lėšos VPS įgyvendinti, sutaupomos lėšos įgyvendinant anksčiau patvirtintus vietos projektus, virškontraktavimo lėšos, ir jeigu šių lėšų užtenka visiems rezerviniame sąraše esantiems vietos projektams arba vienodą balų skaičių surinkusiems vietos projektams arba didžiausią balų skaičių surinkusiems vietos projektams. Tuo atveju, jeigu pasibaigus rezervinio sąrašo galiojimo laikui papildomų lėšų finansuoti vietos projektus neskiriama arba nesutaupoma, visiems rezerviniame sąraše įtrauktiems vietos projektų pareiškėjams per 5 darbo dienas išsiunčiamas informacinis pranešimas, kad vietos projektas nebus finansuojamas dėl lėšų trūkumo. Sprendimas dėl rezervinio sąrašo sudarymo gali būti priimamas iki 2024 m. gegužės 1 d. VPS vykdytoja, priimdama sprendimą dėl rezervinio sąrašo sudarymo, turi atsižvelgti į priemonės ir (ar) veiklos srities specifiką, t. y. įvertinti, ar vietos projektai galės būti įgyvendinti laiku, kaip nurodyta Taisyklių 24.12 papunktyje;"

Nėra

Žemiau esantys projektai VVG valdybos 2024-06-12 sprendimu ir pasipildžius lėšomis LEADER programos fondui buvo perkelti į tinkamumo vertinimą.

Priemonė ir fondas: VPS II prioriteto priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2); KPP fondas

Eil. Nr. Projekto numeris Pareiškėjas Projekto pavadinimas Suteikti balai
1. ROKI-LEADER-6A-DJ-16-6-2024 MB „Mareo” MB „Mareo“ verslo kūrimas 60
2. ROKI-LEADER-6A-DJ-16-1-2024 MB „Egidijaus baldai“ Rokiškio stogų skardos lankstiniai 50
3. ROKI-LEADER-6A-DJ-16-7-2024 MB „Vypapas” MB „Vypapas“ inovatyvaus paslaugų paketo sukūrimas 46

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai