Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

- Dokumentų formos

Administravimo procedūrų aprašas (redakcija nuo 2021-09-24)
(Aprašas WORD dokumente)

  2019-12-21
2018-12-21 
2019-07-04  2019-10-17 2020-03-12 2020-06-01 2020-08-13 2020-11-09 2021-01-28 2021-04-22 2021-07-01 2021-09-27

2021-12-23

Nr.BR1-405

Aktualu vykdytojams                        
MOKĖJIMO PRAŠYMAS (forma 2020-11-17 Nr. FR-1619 ir pildymo instrukcija) spausti čia                        
13. Socialinio verslo vykdymo gairės   13 priedas                    
27. Informacija apie planuojamus savanoriškus darbus 27 priedas                      
30. Pranešimo apie planuojamus mokymus forma 30 priedas                      
Galutinė ir metinė ataskaita           Ataskaita            
Aktualu VVG                        
1. Vietos projektų vertinimo, atrankos ir administravimo veiksmų atlikimo terminai   1 priedas     1 priedas             1 priedas
2. Nuolatiniai bylų administravimo veiksmai 2 priedas       2 priedas     2 priedas       2 priedas
3. Vietos projektų paraiškų registravimo žurnalas   3 priedas                    
4. Dokumentų apyrašo pavyzdinė forma 4 priedas                      
5. Bylos viršelio forma 5 priedas                      
6. Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas   6 priedas                    
7. Kontrolinis žymų lapas   7 priedas                    
10. Pridėtinės vertės vertinimo ataskaita   10 priedas                   10 priedas
11. Vietos projekto tinkamumo vertinimo ataskaita     11 priedas 11 priedas 11 priedas         priedas priedas 11 priedas
12. Naujų darbo vietų sukūrimo ir išlaikymo nustatymo lentelė   12 priedas                    
13. Socialinio verslo vykdymo gairės   13 priedas                    
14. Išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka     14 priedas                14 priedas  
15. Įvertintos vietos projekto paraiškos vertinimo peržiūros ataskaita 15 priedas             Neteko galios        
16. Informacija dėl metodinės pagalbos     16 priedas   16 priedas         priedas priedas  
17. Vietos projekto paraiškos vertinimo ataskaitos forma (VVG PAK)   17 priedas                    
19. VP paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė (VVG PAK)   19 priedas                    
21. PAK posėdžio dėl lėšų vietos projektams skyrimo darbo organizavimo suvestinės forma 21 priedas                      
22. Išankstinio planuojamų pirkimų dokumentų vertinimo ataskaitos 22 priedas                      
22 priedo 1 priedas. Perkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita (mažos vertės) 22 priedo 1 priedas                      
22 priedo 2 priedas. Perkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita (didelės vertės) 22 priedo 2 priedas                      
22 priedo 3 priedas. Neperkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita 22 priedo 3 priedas                      
23. Mokėjimo prašymų registro forma 23 priedas                      
24. Mokėjimo prašymo pirminio vertinimo klausimynas 24 priedas       24 priedas     24 priedas   priedas priedas  
26. Paklausimas dėl vertinamo mokėjimo prašymo 26 priedas                      
27. Informacija apie planuojamus savanoriškus darbus 27 priedas                      
28. Savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė 28 priedas                      
29. Savanoriškų darbų atlikimo tikrinimo klausimynas 29 priedas                      
30. Pranešimo apie planuojamus mokymus forma 30 priedas                      
31. Paklausimas dėl duomenų pateikimo prieš pasirašant sutartį 31 priedas                 priedas priedas  
32. Vykdymo sutarties rengimo tikrinimo forma 32 priedas     32 priedas           priedas priedas 32 priedas
33. Paramos sutarčių / projektų rengimo / keitimo ir paramos sutarčių / projektų nutraukimo instrukcija              Instrukcija/ NMA originali 33 priedas   priedas  priedas   
34. Paramos sutarties/ projekto keitimo tikrinimo klausimynas 34 priedas     34 priedas 34 priedas     34 priedas   priedas priedas 34 priedas
35. Galutinių / metinių vietos projektų įgyvendinimo ataskaitų
vertinimo instrukcija
        35 priedas     35 priedas        
37. VVG vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos peržiūros klausimynas     37 priedas   37 priedas              
38. VVG vietos projekto įgyvendinimo galutinės / metinės ataskaitos tikrinimo klausimynas         38 priedas     38 priedas       38 priedas
39. VVG informacija apie vietos projektų stebėseną kontrolės laikotarpiu         39 priedas              
40. VVG vietos projekto priežiūros pabaigos vertinimo klausimynas         40 priedas              
41. Susietumo ir funkcinio nesavarankiškumo tikrinimo atsekamumo lentelė     40 priedas   41 priedas         priedas priedas  
42. Pagrindinės įmonės dydžio, savarankiškumo ir (arba) didžiausios paramos sumos susijusioms įmonėms (jei taikoma pagal priemonių įgyvendinimo taisykles) bei funkcinio nesavarankiškumo nustatymo gairės        41 priedas 42 priedas         priedas priedas  
Pavyzdinė jungtinės veiklos sutarties forma     Forma                  
Pavyzdinė vietos projekto vykdymo sutarties forma     Forma                  
Vietos projektų vertintojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracija Forma                      
Vietos projektų atrankos komiteto nario ir nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracija Deklaracija                      
PAK darbo reglamentas   Regla
mentas
        Regla
mentas
Regla
mentas
       
PAK protokolo forma Forma             Forma        
Galutinė ir metinė ataskaita   Ataskaita       Ataskaita            
Agreguotos ataskaitos forma (NMA PAK)   Agreguota           Forma Forma      
VVG informacija pareiškėjui dėl VP vertinimo procedūros nutraukimo dėl lėšų trūkumo       Rašto forma                
VVG informacija pareiškėjui dėl VP vertinimo procedūros nutraukimo, nes VP nesurinko pridėtinės vertės (kokybės) minimalios balų sumos (40 balų)       Rašto forma                
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo (FSA) forma         Forma              
Galutinio VVG sprendimo dėl VP tvirtinimo rašytine procedūra forma             Procedūros forma          
PAK nariu balsavimo rastu dėl VP paraiškų anketa             Anketos forma          
Agreguotų ataskaitų suvestinės forma (NMA PAK)               Forma        
Kvietimo teikti vietos projektus skelbimo forma               Forma        

 

MOKĖJIMO PRAŠYMAS (forma 2018-04-05   Nr. FR-1167 ir pildymo instrukcija) spausti čia

Administravimo procedūrų aprašas (redakcija nuo 2021-04-23 iki 2021-09-24)

Administravimo procedūrų aprašas (redakcija nuo 2020-12-22 iki 2021-04-22)

Administravimo procedūrų aprašas (redakcija nuo 2020-05-19 iki 2020-12-22)

Administravimo procedūrų aprašas (redakcija nuo 2020-02-27 iki 2020-05-19)

Administravimo procedūrų aprašas (redakcija nuo 2019-06-19 iki 2020-02-27)

Administravimo procedūrų aprašas (redakcija nuo 2019-06-19 iki 2019-09-30) 
(Aprašas WORD dokumente)

Administravimo procedūrų aprašas (redakcija nuo 2019-02-21 iki 2019-03-07)

Administravimo procedūrų aprašas (redakcija nuo 2019-02-15 iki 2019-06-19)

Administravimo procedūrų aprašas (redakcija nuo 2018-12-13 iki 2019-02-15)

Administravimo procedūrų aprašas (redakcija nuo 2018-06-12 iki 2018-12-12)

 

Dokumentai vietos projektų vykdytojams (negaliojantys)

Galutinė ir metinė ataskaita
25 priedas. Informacija apie planuojamus savanoriškus darbus
26 priedas. Savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė
28 priedas. Pranešimo apie planuojamus mokymus forma

Vietos projektų administravimo procedūros

1 priedas. Vietos projektų vertinimo, atrankos ir administravimo veiksmų atlikimo terminai
2 priedas. Nuolatiniai bylų administravimo veiksmai
3 priedas. Vietos projektų paraiškų registravimo žurnalas
4 priedas. Dokumentų apyrašo pavyzdinė forma
5 priedas. Bylos viršelio forma
6 priedas. Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas
7 priedas. Kontrolinis žymų lapas
10 priedas. Pridėtinės vertės vertinimo ataskaita
11 priedas. Preliminaraus vietos projekto išlaidų tinkamumo vertinimo ataskaita
12 priedas. Preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
c
14 priedas. Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus
15 priedas. Agreguotos vertinimo ataskaitos PAKui forma
17 priedas. Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė
19 priedas. Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbo organizavimo suvestinė
20 priedas. Pavyzdinės išankstinio planuojamų pirkimų dokumentų vertinimo ataskaitos
20 priedo 1 priedas. Perkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita (mažos vertės)
20 priedo 2 priedas. Perkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita (didelės vertės)
20 priedo 3 priedas. Neperkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita
21 priedas. Mokėjimo prašymų registro forma
22 priedas. Mokėjimo prašymo pirminio vertinimo klausimynas
24 priedas. Paklausimas dėl vertinamo mokėjimo prašymo
27 priedas. Savanoriškų darbų atlikimo tikrinimo klausimynas

Vietos projektų vertintojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracija
Vietos projektų atrankos komiteto nario ir nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracija
Projektų atrankos komiteto nario balsavimo raštu dėl vietos projektų paraiškų anketa
PAK protokolo forma

Administravimo procedūrų aprašas (Negaliojanti redakcija nuo 2017-10-25)

Dokumentai vietos projektų vykdytojams
Galutinė ir metinė ataskaita
25 priedas. Informacija apie planuojamus savanoriškus darbus
26 priedas. Savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė
28 priedas. Pranešimo apie planuojamus mokymus forma

Vietos projektų administravimo procedūros
1 priedas. Vietos projektų vertinimo, atrankos ir administravimo veiksmų atlikimo terminai
2 priedas. Nuolatiniai bylų administravimo veiksmai
3 priedas. Vietos projektų paraiškų registravimo žurnalas
4 priedas. Dokumentų apyrašo pavyzdinė forma
5 priedas. Bylos viršelio forma
6 priedas. Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas
7 priedas. Kontrolinis žymų lapas
10 priedas. Pridėtinės vertės vertinimo ataskaita
11 priedas. Preliminaraus vietos projekto išlaidų tinkamumo vertinimo ataskaita
12 priedas. Preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
13 priedas. Įvertintos vietos projekto paraiškos vertinimo peržiūros ataskaita
14 priedas. Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus
15 priedas. Agreguotos vertinimo ataskaitos PAKui forma
17 priedas. Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė
19 priedas. Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbo organizavimo suvestinė
20 priedas. Pavyzdinės išankstinio planuojamų pirkimų dokumentų vertinimo ataskaitos
20 priedo 1 priedas. Perkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita (mažos vertės)
20 priedo 2 priedas. Perkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita (didelės vertės)
20 priedo 3 priedas. Neperkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita
21 priedas. Mokėjimo prašymų registro forma
22 priedas. Mokėjimo prašymo pirminio vertinimo klausimynas
24 priedas. Paklausimas dėl vertinamo mokėjimo prašymo
27 priedas. Savanoriškų darbų atlikimo tikrinimo klausimynas
Vietos projektų vertintojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracija
PAK darbo reglamentas
Vietos projektų atrankos komiteto nario ir nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracija
Projektų atrankos komiteto nario balsavimo raštu dėl vietos projektų paraiškų anketa
PAK protokolo forma

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai