Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

- Dokumentų formos

Naujausias reikiamo dokumento formas rasite NMA puslapyje: Administravimo procedūrų aprašas

Vietos projektų vykdytojams aktualiausi dokumentai:
Mokėjimo prašymo forma (rinktis: LEADER programos priemonės vietos projektų mokėjimo prašymo forma (pritaikyta pildyti kompiuteriu su integruota skaičiuokle)
Metinė/ galutinė projekto vykdymo ataskaita (rinktis: Pavyzdinė vietos projekto įgyvendinimo galutinės / metinės ataskaitos forma (taikoma kaimo vietovių ir dvisektorėms VVG)
Pranešimo apie planuojamus mokymus forma (rinktis: Pavyzdinė informacijos apie vietos projekto vykdytojo planuojamus vykdyti mokymus forma)
Pranešimo apie planuojamus savanorišku darbus forma (rinktis: Pavyzdinė informacijos apie vietos projekto vykdytojo planuojamus vykdyti savanoriškus darbus forma)

Aprašas WORD dokumente (redakcija nuo 2021-12-23 iki 2022-06-07)

Nebegaliojančios formos:

  2019-12-21
2018-12-21 
2019-07-04  2019-10-17 2020-03-12 2020-06-01 2020-08-13 2020-11-09 2021-01-28 2021-04-22 2021-07-01 2021-09-27

2021-12-23

Nr.BR1-405

2022-03-03

Aktualu vykdytojams                          
MOKĖJIMO PRAŠYMAS (forma 2020-11-17 Nr. FR-1619 ir pildymo instrukcija) spausti čia                          
13. Socialinio verslo vykdymo gairės   13 priedas                      
23. Informacija apie planuojamus savanoriškus darbus 27 priedas                        
30. Pranešimo apie planuojamus mokymus forma 30 priedas                        
Galutinė ir metinė ataskaita           Ataskaita              
Aktualu VVG                          
1. Vietos projektų vertinimo, atrankos ir administravimo veiksmų atlikimo terminai   1 priedas     1 priedas             1 priedas  
2. Nuolatiniai bylų administravimo veiksmai 2 priedas       2 priedas     2 priedas       2 priedas  
3. Vietos projektų paraiškų registravimo žurnalas   3 priedas                      
4. Dokumentų apyrašo pavyzdinė forma 4 priedas                        
5. Bylos viršelio forma 5 priedas                        
6. Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas   6 priedas                      
7. Kontrolinis žymų lapas   7 priedas                      
10. Pridėtinės vertės vertinimo ataskaita   10 priedas                   10 priedas  
11. Vietos projekto tinkamumo vertinimo ataskaita     11 priedas 11 priedas 11 priedas         priedas priedas 11 priedas  
12. Naujų darbo vietų sukūrimo ir išlaikymo nustatymo lentelė   12 priedas                      
13. Socialinio verslo vykdymo gairės   13 priedas                      
14. Išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka     14 priedas                14 priedas    
15. Įvertintos vietos projekto paraiškos vertinimo peržiūros ataskaita 15 priedas             Neteko galios          
16. Informacija dėl metodinės pagalbos     16 priedas   16 priedas         priedas priedas    
17. Vietos projekto paraiškos vertinimo ataskaitos forma (VVG PAK)   17 priedas                     17 priedas
19. VP paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė (VVG PAK)   19 priedas                      
21. PAK posėdžio dėl lėšų vietos projektams skyrimo darbo organizavimo suvestinės forma 21 priedas                        
22. Išankstinio planuojamų pirkimų dokumentų vertinimo ataskaitos 22 priedas                        
22 priedo 1 priedas. Perkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita (mažos vertės) 22 priedo 1 priedas                        
22 priedo 2 priedas. Perkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita (didelės vertės) 22 priedo 2 priedas                        
22 priedo 3 priedas. Neperkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita 22 priedo 3 priedas                        
23. Mokėjimo prašymų registro forma 23 priedas                        
24. Mokėjimo prašymo pirminio vertinimo klausimynas 24 priedas       24 priedas     24 priedas   priedas priedas    
26. Paklausimas dėl vertinamo mokėjimo prašymo 26 priedas                        
27. Informacija apie planuojamus savanoriškus darbus 27 priedas                        
28. Savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė 28 priedas                        
29. Savanoriškų darbų atlikimo tikrinimo klausimynas 29 priedas                        
30. Pranešimo apie planuojamus mokymus forma 30 priedas                        
31. Paklausimas dėl duomenų pateikimo prieš pasirašant sutartį 31 priedas                 priedas priedas    
32. Vykdymo sutarties rengimo tikrinimo forma 32 priedas     32 priedas           priedas priedas 32 priedas  
33. Paramos sutarčių / projektų rengimo / keitimo ir paramos sutarčių / projektų nutraukimo instrukcija              Instrukcija/ NMA originali 33 priedas   priedas  priedas     
34. Paramos sutarties/ projekto keitimo tikrinimo klausimynas 34 priedas     34 priedas 34 priedas     34 priedas   priedas priedas 34 priedas  
35. Galutinių / metinių vietos projektų įgyvendinimo ataskaitų
vertinimo instrukcija
        35 priedas     35 priedas          
37. VVG vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos peržiūros klausimynas     37 priedas   37 priedas                
38. VVG vietos projekto įgyvendinimo galutinės / metinės ataskaitos tikrinimo klausimynas         38 priedas     38 priedas       38 priedas  
39. VVG informacija apie vietos projektų stebėseną kontrolės laikotarpiu         39 priedas                
40. VVG vietos projekto priežiūros pabaigos vertinimo klausimynas         40 priedas                
41. Susietumo ir funkcinio nesavarankiškumo tikrinimo atsekamumo lentelė     41 priedas   41 priedas         priedas priedas    
42. Pagrindinės įmonės dydžio, savarankiškumo ir (arba) didžiausios paramos sumos susijusioms įmonėms (jei taikoma pagal priemonių įgyvendinimo taisykles) bei funkcinio nesavarankiškumo nustatymo gairės       42 priedas 42 priedas         42 priedas      

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai